Financiën

Wat de daadwerkelijke kosten zijn van het project leest u hieronder. In een overzicht is weergegeven wat er begroot was, wat er (tot nu toe) uitgegeven is en globaal waaraan dat dan is uitgegeven. Daarbij krijgt u uiteraard een toelichting op de aard van de uitgaven en de keuzes die daarin gemaakt zijn. Tot slot leest u ook waarom er geen uitgebreide financiële monitor is bijgehouden op de effecten van preventie.

Begroting
Bij de start van het project is een begroting opgesteld voor 2017 t/m juni 2022. Aan het begin van elk jaar is voor dat jaar de begroting gespecificeerd en aan het eind van elk jaar zijn de kosten en baten tegen elkaar afgezet en werd er een jaaroverzicht opgemaakt. In 2018 en 2019 is een subsidie van Provincie Gelderland onderdeel van het begrote bedrag. In totaal is aan subsidie een bedrag van € 60.000,- opgehaald.

Besteding
De uitgaven zijn elk jaar binnen het budget gebleven. Soms was er geld over. Als het begrote bedrag binnen een bepaald jaar niet werd uitgegeven, werd dit doorgeschoven naar het volgende jaar, met uitzondering van 2017. Het bedrag dat over is in 2021, wordt gebruikt voor de borging van Voorst onder de Loep in de eerst helft van 2022.

Het grootste deel van de uitgaven ging naar personeel (76%). Dit past bij een project waarbij aanjagen een grote rol speelt. Het meeste werk wordt in zo’n geval namelijk verzet door de mensen in het project en via de contacten die zij hebben. Daarnaast werd veel geïnvesteerd in het organiseren van bijeenkomsten voor het aanjagen van preventie. Hierbij gaat het om bijeenkomsten voor kennis delen, aanjagen van acties, inspiratie, bewustwording, netwerkversterking en ontwikkeling van vaardigheden. Ook zijn kleine, maar essentiële, financiële bijdragen geleverd aan het realiseren van diverse activiteiten, zoals de welkomstfolder van Wilp, familiezwemmen bij Proteus, de zomerschool van de Bieb en het Jos Penninxje. Deze activiteiten droegen allemaal direct bij aan een van de doelen van Voorst onder de Loep. Aangezien het bereiken van doelgroepen bij preventie een belangrijke rol speelt is ook een behoorlijk deel van de jaarlijkse budgetten uitgegeven aan communicatie. Een deel daarvan kwam direct ten goede aan het bereiken van doelgroepen door betrokken professionals. Een ander deel is besteed aan het bereiken van de doelgroep van Voorst onder de Loep door het projectteam.

*Overzicht jaarlijks budget; inkomsten en uitgaven tot oktober 2021 (2021 is nog niet afgesloten)

Financieel monitoren
Het is en blijft lastig om de effecten van preventief werken goed in beeld te brengen. Dat geldt niet alleen voor Voorst, maar wordt landelijk algemeen erkend. Om die reden zijn de financiële resultaten en effecten niet gemonitord. Dit was op een groot project als Voorst onder de Loep een monsterklus geweest. Deze capaciteit is niet beschikbaar en de kosten daarvan waren bijzonder hoog uitgevallen. Daarnaast vraagt het een hoeveelheid data die binnen Voorst nog niet beschikbaar is. Er is voor gekozen om alle capaciteit en middelen in te zetten op het aanjagen en ontwikkelen van preventief werken en handelen. Uit tal van onderzoeken blijkt dat preventie lonend is, zowel financieel als maatschappelijk. Daarbij blijft  het uiteraard belangrijk dat je bewust de juiste keuzes maakt voor wat wel werkt en wat niet.