Inleiding

Het project startte maart 2017. Het projectteam De Loep, met 10 leden (8 vanuit de samenleving en 2 vanuit de gemeente Voorst), heeft een diepgaande analyse van de oorzaken voor maatschappelijke problemen gemaakt. De analyse, weergegeven in 18 schema’s, is opgebouwd met de input van 411 interviews met sleutelfiguren woonachtig en/of werkzaam in de gemeente Voorst. Ruim 90 enthousiaste vrijwilligers interviewden de 411 sleutelfiguren. De analyse is aangevuld en aangescherpt in expertmeetings met meer dan 50 experts, vele sessies met ervaringsdeskundigen, talloze loepsessies met lokale deskundigen en onderbouwend onderzoek, feiten en cijfers. Met de analyse zijn de ontwikkelingen die bijdragen aan het ontstaan van maatschappelijke problemen bloot gelegd. Het beïnvloeden van deze oorzaken draagt bij aan het vaker voorkomen van problemen in onze samenleving.

Het projectteam van Voorst onder de Loep heeft in dat proces de rol van aanjager. Het team zet zich ervoor in dat de Voorster samenleving (inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en gemeentelijke organisatie) met elkaar meer werken aan het voorkómen van problemen, zodat we minder tijd kwijt zijn aan het óplossen van problemen. Voorst onder de Loep ontwikkelt zelf geen beleid en zet zelf geen preventieprojecten op. Het doel van het project is dat de verschillende partijen zelf aan de slag gaan en, ook als Voorst onder de Loep er straks niet meer is, blijvend werken aan het zo vroeg mogelijk voorkomen van problemen.

Het project is grofweg opgedeeld in twee fases: de onderzoeksfase (2017-2019) en de uitvoeringsfase (2019-nu). In de onderzoeksfase is door de samenleving in de samenleving onderzocht welke problemen er zijn en hoe mensen denken dat deze voorkomen kunnen worden. Met deze informatie kon de samenleving aan de slag met het daadwerkelijk voorkomen van (meer) problemen. Dit vroeg van een groot aantal professionals, organisaties en vrijwilligers een omslag in denken en werken. Het proces waarin dat gebeurde en dat Voorst onder de Loep ondersteunde, noemen we de uitvoeringsfase.

Voorst onder de Loep leverde verschillende resultaten op: van het visie- en doelenboek tot bijeenkomsten voor bewustwording en van meer verbinding tot de campagne #Zodus. Daarnaast ontstonden er nieuwe preventieve voorzieningen en activiteiten in de samenleving tijdens het project.

Voor u ligt de evaluatie “Problemen voorkomen in de Voorster samenleving; vijf jaar Voorst onder de Loep”. In deze evaluatie is te lezen wat het project Voorst onder de Loep opleverde en hoe mensen het project ervaarden. Wat ging er goed? Wat ging er minder goed? Eerst wordt de onderzoeksfase besproken en daarna de uitvoeringsfase. Vervolgens ziet u een overzicht van de financiën en tot slot leest u de mogelijkheden die er zijn om de borging te verstevigen. In de evaluatie is zowel gekeken naar wat het project opleverde als naar de invulling van de rol door het team en hoe deze ervaren is door de betrokken mensen. Voorafgaand aan de evaluatie vindt u de samenvatting van het document.

De informatie voor deze evaluatie komt uit 24 interviews en 51 ingevulde enquêtes. De interviews zijn afgenomen door Karijn Kats. Daarnaast zijn de voortgangsrapportages van Voorst onder de Loep, de verschillende artikelen en interviews die eerder door #Zodus werden geschreven en het Plan van aanpak voor de Uitvoeringsfase van Voorst onder de Loep gebruikt als informatiebron.

De constateringen die u leest komen voornamelijk voort uit opmerkingen uit de interviews en enquêtes en worden onderbouwd met quotes. Er is zowel een digitale versie als een fysiek document. Deze zijn inhoudelijk gelijk. In de digitale versie vindt u echter via linkjes meer achtergrondinformatie.

Bedankt voor de betrokkenheid,
Team Voorst onder de Loep